11 kwietnia 2018 r.
AmberExpo, ul. Żaglowa 11, Gdańsk
09.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.20 Otwarcie Forum
10.20 – 10.40 Wystąpienia VIP
10.40 – 11.00 Prezentacja przedstawiciela Urzędu Transportu Kolejowego*:
Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce w 2017 roku.
11.00 – 11.15 Prezentacja przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad*:
Analiza rynku drogowych przewozów intermodalnych w Polsce w 2017 roku.
11.15 – 11.30 Prezentacja Centrum Unijnych Projektów Transportowych:
Dofinansowanie projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
Panel dyskusyjny I
 11.30 – 12.45
Stan obecny i perspektywy rozwoju rynku przewozów intermodalnych w Polsce
Zagadnienia:

  • przewozy intermodalne w 2017 roku – bariery i możliwości dalszego rozwoju. Konkurencja czy komplementarność transportu kolejowego, samochodowego oraz żeglugi śródlądowej;
  • intermodalne jednostki transportowe – które wybrać?
  • kierunki rozwoju portowych oraz lądowych centrów dystrybucyjno-logistycznych.
  • zwiększenie atrakcyjności transportu kolejowego poprzez uruchomienie towarowych korytarzy transportowych nr 5 (Bałtyk – Adriatyk) i nr 8 (Morze Północne – Bałtyk).

Paneliści:
Przedstawiciele: PKP SA, PKP PLK SA, UTK, GDDKiA, MGMiŻŚ, Zarządów Portów Morskich, Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego.*

Moderatorzy:
Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni
Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.

12.45 – 13.30 Lunch
13.30 – 13.50 Prezentacja przedstawiciela Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja:
Tendencje rozwojowe w handlu międzynarodowym i ich wpływ na rynek usług logistycznych na szlaku  Azja – Europa.
13.50 – 14.10 Wystąpienie dr hab. Macieja Matczaka, prof. nadzw. Akademii Morskiej w Gdyni:
Przewozy ładunków w kontenerach w relacji Europa – Azja. Symulacja zwiększenia się przewozów do 2030 roku.
Panel dyskusyjny II
14.10 – 15.30
Wpływ portów morskich Azji i Europy na rozwój transportu intermodalnego, ich dostępność komunikacyjna oraz system obsługi ładunków.

Paneliści:
Przedstawiciele zarządów portów w Szanghaju, Ningbo (Chiny), Gdańsku, Gdyni oraz Szczecinie i Świnoujściu.*

Moderatorzy:
Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.

 15.30 – 15.45 Prezentacja Tadeusza Szozdy – Przewodniczącego OSŻD:
Wpływ „Nowego Jedwabnego Szlaku”na globalne łańcuchy dostaw pomiędzy Azją a Europą. Perspektywy dla transportu intermodalnego. 
Panel dyskusyjny III
15.45 – 17.30
Projekty rozbudowy kolejowych szlaków komunikacyjnych łączących Europę i Azję. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego.

Paneliści:
Przedstawiciele zarządów kolei w Azerbejdżanie, Białorusi, Chinach, Estonii, Gruzji, Iranie, Kazachstanie, Litwie, Łotwie, Mongolii, Polsce, Rosji i Ukrainie.*

Moderatorzy:
Zubaida Aspayeva, Chairperson of OSJD Commission on Freight
Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.

   
 19.00 – 22.00   Uroczysta Gala i wręczenie statuetek „Lider Transportu Intermodalnego”.
   
12 kwietnia 2018 r.
AmberExpo, ul. Żaglowa 11, Gdańsk
 09.00 – 10.00  Rejestracja uczestników
   
Panel dyskusyjny IV
10.00 – 12.00
Koncepcja aktualizacji Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 roku).

Referat wprowadzający:
Stan prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Transportu oraz ocena możliwości opracowania międzygałęziowego  planu rozwoju transportu intermodalnego (transport kolejowy, drogowy, morski, żegluga śródlądowa, porty morskie, lądowa infrastruktura punktowa). Podejmowane inicjatywy wspierające  stworzenie planu zagospodarowania obszarów morskich.

Zadanienia:
Analiza rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Centralny Port Komunikacyjny – zmiany w infrastrukturze transportowej Polski oraz jego wpływ na transport intermodalny.

Paneliści:
Pełnomocnik Rządu ds. CPK, Przedstawiciele: CUPT, GDDKiA, PKP PLK SA, Zarządów Portów Morskich, MGMiŻŚ.

Moderatorzy:
Ireneusz Gójski – ekspert branży TSL
Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.

12.00 – 12.20 Przerwa kawowa
Panel dyskusyjny V
12.20 – 14.00
Pierwsza ocena skutków po wejściu w życie 10 grudnia 2017 roku nowych regulacji prawnych dotyczących bocznic i infrastruktury usługowej.

Referat wprowadzający:
Zmiany w zarządzaniu infrastrukturą kolejową w świetle nowelizacji Ustawy o Transporcie Kolejowym. Pierwsza ocena zakresu i sposobu wdrożenia nowych regulacji z punktu widzenia Prezesa UTK.

Zagadnienia:
Doświadczenie we wdrażaniu nowych regulacji: status bocznic, statuty, regulaminy i cenniki, umowy na udostępnianie infrastruktury, odmowa dostępu do infrastruktury, spory i ich rozstrzyganie.

Paneliści:
Zainteresowani użytkownicy bocznic, zarządcy infrastruktury bocznicowej, zarządzający obiektami infrastruktury usługowej, operatorzy infrastruktury usługowej.

Moderatorzy:
Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.

Panel dyskusyjny VI
14.00 – 15.20
Roczne podsumowanie funkcjonowania  Krajowej Administracji Skarbowej

Referat wprowadzający:
Sprawozdanie z rocznej działalności KAS. Dalsze reformy służb granicznych np. powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Zagadnienia:
Ocena działania KAS z punktu widzenia portów, stacji granicznych oraz oczekiwania klientów.

Paneliści:
Przedstawiciele służb celnych portów, firm spedycyjnych, centrów logistycznych na granicy wschodniej).

Moderatorzy:
Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.

15.20 – 15.40 Podsumowanie i zakończenie Forum
15.40 – 16.30 Lunch
*             w trakcie uzgadniania
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu na każdym etapie konferencji.