Regulamin konkursu

Lider Transportu Intermodalnego

 

 1. Wydawca czasopisma „Kurier Kolejowy” ogłasza ogólnopolski konkurs „Lider Transportu Intermodalnego”, którego celem jest wyróżnianie i nagradzanie firm i menadżerów osiągających najlepsze wyniki w działalności związanej z transportem intermodalnym, wprowadzających efektywne i innowacyjne technologie transportowe, przestrzegających normy ochrony środowiska i etyki biznesu, przyczyniających się w ten sposób do rozwoju transportu intermodalnego w Polsce.
 2. Konkurs organizowany jest co roku, a jego laureaci ogłaszani są w trakcie towarzyszącej konferencji Forum Fracht Uroczystej Gali Transportu Intermodalnego.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady wyłaniania laureatów konkursu, zwanego dalej konkursem.
 4. W imieniu miesięcznika „Kurier Kolejowy” konkurs organizuje jego wydawca – spółka Kurier Kolejowy Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie, 01-164 Warszawa, ul. Banderii 4 lok. 227, zwana dalej organizatorem konkursu.
 5. Organizator może odstąpić od ogłoszenia kolejnej edycji konkursu bez podania przyczyny.
 • 2
 1. Laureatów konkursu wyłania Kapituła Konkursu, do pracy w której organizator konkursu zaprasza ekspertów, reprezentantów gospodarki, nauki, urzędów i organizacji wspierających transport intermodalny.
 2. W pracach Kapituły konkursu nie mogą uczestniczyć osoby powiązane z uczestnikami konkursu.
 3. Kapitułę tworzą: Przewodniczący Kapituły, Sekretarz Kapituły oraz nie więcej niż 6 członków.
 4. Pracom Kapituły przewodniczy przedstawiciel organizatora – prezes zarządu spółki Kurier Kolejowy Sp. z o.o.
 5. Kapituła konkursu wyłaniana jest co roku, przy ogłaszaniu kolejnej edycji konkursu.
 • 3
 1. Laureaci wyłaniani są w następujących kategoriach:
 2. Przewoźnik Kolejowy
 3. Przewoźnik Samochodowy
 4. Morski Terminal kontenerowy
 5. Lądowy Terminal kontenerowy
 6. Operator Logistyczny.
 7. Kapituła może przyznać wyróżnienia poza kategoriami wymienionym w punkcie 1, nagradzając w ten sposób tych, którzy w sposób szczególny przyczyniają się promowania i rozwoju przewozów intermodalnych.
 8. Kapituła może podjąć decyzje o nieprzyznaniu nagrody/nagród w danej kategorii/kategoriach.
 9. Laureaci poprzednich trzech edycji konkursu wyłączeni są z udziału w bieżącej, kolejnej jego edycji.
 • 4
 1. Kapituła konkursu wyłania laureatów na podstawie oceny nadesłanych zgłoszeń, których format został uprzednio przyjęty przez Kapitułę.
 2. Kapituła ocenia nadesłane zgłoszenia pod kątem formalnym oraz merytorycznym, decydując o ich dopuszczeniu do udziału w konkursie.
 3. Wybór laureatów odbywa się w dwóch etapach:

Etap I – wybór (3) kandydatów w każdej z 5 kategorii,

Etap II – wybór laureatów.

 1. Zgłoszenie do konkursu należy nadsyłać za pomocą dedykowanego elektronicznego formularza opublikowanego na stronie internetowej forum-fracht.pl.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Kapitułę w zgłoszeniu braków formalnych organizator konkursu zawiadamia zgłaszającego o zakresie i charakterze tych braków.
 3. Zgłaszający jest zobowiązany do usunięcia braków formalnych w zgłoszeniu w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
 4. Nieusunięcie braków formalnych skutkuje niedopuszczeniem zgłaszającego do udziału w konkursie
 • 5
 1. Zgłoszenia w kategorii „Przewoźnik Kolejowy” powinny zawierać następujące informacje:
 • udział masy i pracy przewozowej przewozów intermodalnych w przewozach danego przewoźnika w ciągu ostatnich 3 lat;
 • dynamika wzrostu przewozów w segmencie rynku intermodalnego (procentowy wzrost z 3 ostatnich lat);
 • przeciętny czas przewozu w wybranych relacjach przewozów intermodalnych;
 • przygotowanie i wprowadzenie na rynek nowych usług poszerzających zasięg/dostępność transportu intermodalnego;
 • „ekologiczność” przewozów pod względem ograniczenia emisji

 

 1. Zgłoszenia w kategorii „Przewoźnik samochodowy” powinny zawierać następujące parametry:
 • łączna liczba przemieszczonych jednostek intermodalnych i dynamika wzrostu (procentowy wzrost z trzech ostatnich lat);
 • udział przewozów w relacji z terminalem intermodalnym (do/z) w łącznej liczbie przemieszczonych jednostek;
 • liczba pojazdów (ciągników siodłowych) wykorzystywanych w przewozach intermodalnych w łącznym parku samochodowym;
 • przygotowanie i wprowadzenie na rynek nowych usług poszerzających zasięg/dostępność transportu intermodalnego;
 • „ekologiczność” przewozów pod względem ograniczenia emisji CO2.

 

 

 1. Zgłoszenia w kategorii „Morski Terminal Kontenerowy” powinny zawierać następujące parametry:
 • poziom dostępności od strony lądu (kolejowej i drogowej);
 • przeciętny czas obsługi pociągu kontenerowego i samochodu (czas/ brutto);
 • liczba miejsc parkingowych;
 • liczba i długość torów kolejowych dla pociągów intermodalnych;
 • zdolność kompletowania przesyłek.

 

 1. Zgłoszenia w kategorii „Lądowy Terminal Kontenerowy” powinny zawierać następujące parametry:
 • długość torów kolejowych ( w metrach);
 • powierzchnia operacyjna terminalu ( w m. Kw.);
 • powierzchnia składowa ( TEU);
 • roczna zdolność przeładunkowa;
 • wskaźnik rotacji kontenerów w jednostce czasu.

 

 1. Zgłoszenia w kategorii „Operator Logistyczny” powinny zawierać następujące parametry:
 • liczba posiadanych terminali kontenerowych w Polsce;
 • udział w rynku i jego wzrost w ciągu ostatnich 3 lat;
 • liczba przemieszczonych jednostek intermodalnych w relacji z polskimi morskimi terminalami kontenerowymi;
 • udział przemieszczonych jednostek intermodalnych w relacji z polskimi morskimi terminalami kontenerowymi;
 • udział w rynku i jego wzrost (procentowy wzrost z trzech ostatnich lat), model biznesowy współpracy z przewoźnikami – głównie samochodowymi oraz spedytorami (wskaźnik integracji/ usieciowienia rynku);
 • poziom nakładów inwestycyjnych ( w ciągu 2 ostatnich lat), formy promowania rozwoju tzw. Green logistics;
 • przygotowanie i wprowadzenie na rynek nowych usług poszerzających zasięg/dostępność transportu intermodalnego;
 • działania mające na celu rozwój sieci centrów logistycznych i terminali intermodalnych.
 1. Wzór formularza zgłoszenia uczestnictwa w konkursie stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 • 6
 1. Nagrodami w konkursie są statuetki „Lider Transportu Intermodalnego 2018” oraz okolicznościowe dyplomy.
 2. Oficjalne wręczanie nagród ma miejsce podczas uroczystej Gali Transportu Intermodalnego, która towarzyszy Forum Transportu Intermodalnego FRACHT.

 

 • 7
 1. Informacja o laureatach zostanie opublikowana na stronie internetowej kurierkolejowy.eu oraz przekazywana patronom medialnym FRACHT 2019 .
 2. Uczestnicy konkursu, podmioty oraz osoby fizyczne nagrodzone i wyróżnione wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ramach zgłoszenia do konkursu, ich publikację na stronie internetowej kurierkolejowy.eu oraz przekazywanie tych danych mediom.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia i promocji konkursu, na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów ogólnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
 4. Uczestnicy konkursu, podmioty oraz osoby fizyczne wyróżnione, przystępujące do niego, zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem. Zgłoszenie do konkursu uznaje się za akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Administratorem danych osobowych uzyskanych w toku konkursu jest organizator konkursu.
 • 8

We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator konkursu.