FRACHT 2019 – VII FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO

GDAŃSK, 2-3 KWIETNIA 2019

/ Projekt programu /

                                                                                  

02 kwietnia 2019r.

08.00 – 09.00  Rejestracja uczestników, powitalna kawa.

Otwarcie Forum

Wystąpienia współorganizatorów i zaproszonych gości honorowych.

09.00 – 09.15 Powitanie uczestników przez współorganizatorów Forum

09.15 – 09.40  Wystąpienia VIP *

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo GM i ŻŚ.

Goście z zagranicy.

09.40 – 11.40  Panel I

Strategia Rozwoju Transportu do 2030 rok.             

Wystąpienia wprowadzające:  

Europejskie wyzwania w obszarze transportu i logistyki w XV lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, protekcjonizm, wojny handlowe, konsekwencje opuszczania przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej.

Prof. dr hab. Bogusław Liberadzki, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.*

Strategia Rozwoju Transportu do 2030 w tym ocena możliwości utworzenia międzygałęziowego  planu rozwoju transportu intermodalnego (transport kolejowy, drogowy, morski, żegluga śródlądowa porty morskie lądowa infrastruktura punktowa). Działania zmierzające  do stworzenia planu zagospodarowania obszarów morskich.

(Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury)*

 

Panel dyskusyjny:

Strategia Rozwoju Transportu do 2030, konsekwencje dla przewozów intermodalnych;

Wpływ inwestycji drogowych na transport towarów.

Bariery ograniczające rozwój polskich firm transportu drogowego na rynku europejskim i krajowym.

Perspektywa włączenia transportu wodnego śródlądowego do systemu transportowego.

 

Zmiany w infrastrukturze transportowej kraju, także związane z powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem wpływu jego powstania na transport intermodalny.

Paneliści:

Przedstawiciele:  Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Transportu Ukrainy,            PKP S.A., CPK, ZMPD, PSPD, branży logistycznej,  Państwowej Administracja Portów Odessy.

Moderator:*

 

11.40 – 12.00  Przewozy intermodalne w 2018, Bariery i możliwości dalszego rozwoju. Konkurencja czy współpraca transportu kolejowego z transportem samochodowym.

                          Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

12.00 – 12.20 Dofinansowanie projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Analiza poprawności dokumentacji projektów złożonych w konkursie.

                        Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

12.20 – 13.30 Lunch.

13.30 – 15.00  Panel II               

Aktualna sytuacja i perspektywy rozwoju  transportu intermodalnego w Polsce.

Zmiany w strukturze kosztów transportu intermodalnego na przestrzeni ostatnich lat.

Ulgi intermodalne, jaka nowa propozycja?

Przewozy intermodalne z wykorzystaniem transportu kolejowego, stan infrastruktury liniowej i punktowej, przejścia graniczne, terminale intermodalne.

Inwestycje na sieci PKP PLK a rozwój przewozów intermodalnych;

Poprawa dostępności portów Gdańsk i Gdynia;

                         

Paneliści:

Przedstawiciele: samorządów wojewódzkich, portów morskich, firm logistycznych i spedycyjnych, spółek przewozowych kolejowych i drogowych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.      

Moderator:    dr Andrzej Massel, Instytut Kolejnictwa

 

15.00 – 17.00  Panel III

Rozbudowa międzynarodowych szlaków komunikacyjnych łączących Europę i Azję. Szanse i zagrożenia rozwoju transportu intermodalnego.

 

Wystąpienie wprowadzające:

Tendencje w międzynarodowej wymianie handlowej i ich wpływ na rynek usług logistycznych na szlakach Trójmorza oraz Azja - Europa.

Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.

 

Panel dyskusyjny

Porty morskie Azji i Europy a rozwój transportu intermodalnego;

Rozbudowa kolejowych szlaków komunikacyjnych łączących Europę i Azję i związane z nią perspektywy rozwoju transportu intermodalnego;

Rola portów Ukrainy na szlakach transportowych z Gruzji, Azerbejdżanu, Turkmenistanu, Turcji  do Europy;

Nowy Jedwabny Szlak a rozwój transportu intermodalnego;

Umowy i konwencje regulujące międzynarodowe przewozy towarowe.

Paneliści:

Przedstawiciele:  ministerstw transportu lub ambasad Białorusi, Kazachstanu, Uzbekistanu, Litwy, Gruzji, Wice Minister Transportu Ukrainy, przedstawiciel Obwodu Odeskiego i Lwowskiego, Ministerstwa Infrastruktury.

Moderator:

Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.

 

Godz. 20.00   Uroczysta Gala i wręczenie statuetek „Lider Transportu Intermodalnego”.

 

03 kwietnia 2019r.

 

09.00 – 09.30  kawa powitalna

09.30 – 11.30  Panel IV

Znaczenie korytarzy transportowych Północ-Południe dla transportu intermodalnego.

Wystąpienie wprowadzające:

Europejskie korytarze sieci TEN-T a tendencje w handlu światowym

Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski – Uniwersytet Morski w Gdyni

 

Panel dyskusyjny.

Czy aktualny układ Korytarzy sieci bazowej TEN-T jest korzystny dla Polski?

Jakie szlaki transportowe powinny być rozwijane z punktu widzenia relacji Polski z Ukrainą i innymi państwami Regionu Morza Czarnego?

Rola rewitalizacji dolnej Wisły i Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40 dla aktywizacji relacji Polski z Ukrainą i Białorusią;

Znaczenie rynku skandynawskiego dla korytarzy Północ-Południe

Współpraca portów morskich (Gdańsk-Odessa, Gdynia-Odessa) - potencjał, masy ładunkowe, centra logistyczne, dotychczasowe doświadczenia i plany;

Nowe projekty infrastrukturalne w Polsce i Ukrainie- ich wpływ na wzmocnienie potencjału i współpracy w dziedzinie transportu/logistyki (m in program rządowy "Ukraine Drive 2030"- budowa sieci dróg i autostrad);

Polsko-ukraińska granica państwowa- czy mamy szansę na jej skuteczna modernizację tak aby nie stanowiła bariery dla transportu drogowego i kolejowego;

Paneliści:

Przedstawiciele:  ministerstw transportu lub ambasad Ukrainy, Ministerstwa Infrastruktury RP, Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, przedstawiciele Ukrainian Sea Ports Authority i portów morskich Gdańska i Gdyni, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Moderator:

Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski – Uniwersytet Morski w Gdyni

 

11.30 – 13.00  Panel V

Jak postrzega rynek transportu i logistyki świat finansów?

 

Usługi i produkty finansowe, finansowanie inwestycji, wykorzystanie środków UE, płynność finansowa, zadłużenie, upadłość w sektorze transportu i logistyki.

Paneliści:

Przedstawiciele: BGK, PKO BP, Bank of China, Fundusz Jedwabnego Szlaku, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE), MARSH (broker ubezpieczeniowy), ( Przedstawiciel sektora finansów i ubezpieczeniowego z Ukrainy ).

Moderator:

Dr hab. prof. SGH Jerzy W Pietrewicz*

 

13.00 – 14.00  Lunch.

14.00 – 15.30  Panel VI

Perspektywy Współpracy gospodarczej między Ukrainą a Polską.

 

Znaczenie partnerstwa gospodarczego Polski i Ukrainy,

Tendencje w dziedzinie handlu, liberalizacja stosunków UE- Ukraina,

Umowa DCFTA i możliwości jej wykorzystania w handlu

Potencjał i perspektywy relacji gospodarczych Pomorze-Ukraina(Odessa)

 

Paneliśći:

przedstawiciele Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Izby Przemysłowo – Handlowej Odessy, Przedstawiciel Departamentu Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego, Przedstawiciel Administracji Odessy, przedsiębiorcy.

Moderator:*

 

15.30 – 15.50. Przyjęcie stanowiska VII Forum Intermodalnego FRACHT 2019 w sprawie warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych współtworzących łańcuchy logistyczne w przewozach intermodalnych.

 

15.50 – 16.00  Zakończenie VII Forum Intermodalnego FRACHT 20194

 

* * *

Wydarzenia towarzyszące Forum.

 

03 kwietnia 2019r.

 

15.30-17.30  Rozmowy B2B – bezpośrednie spotkania biznesowe pomorskich i  ukraińskich

                        firm.

 

19.30- 22.00 Kolacja z udziałem gości ukraińskich i przedstawicieli pomorskich firm.

 

04 kwietnia 2019

 

10.00 -14.00 Wizyty studyjne w Porcie Gdańsk, Gdynia oraz innych firmach

                        (zgodnie z zainteresowaniem uczestników).

 

*Na etapie potwierdzania udziału.

Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji programu.

FORUM FRACHT 2019

2-3 kwietnia 2018 r., AmberExpo, Gdańsk